• Ώρες Λειτουργίας
 • Δευ - Παρ : 9:00 πμ έως 5:00 μμ

SingularLogic Genesis

SingularLogic Ενιαίο Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα ΟΤΑ


Το Singularlogic Genesis ως Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των ΟΤΑ περιλαμβάνει ένα ενιαίο σύνολο Οικονομικών εφαρμογών, οι οποίες καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των Οργανισμών για την παρακολούθηση της Οικονομικής διαχείρισης και της Δημοτικής Περιουσίας

Η εφαρμογή αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά δομικά υποσυστήματα:

 • Οικονομική Διαχείριση ΟΤΑ και Διαχείριση Ετήσιου Επιχειρησιακού Προγράμματος
 • Διαχείριση Προμηθειών
 • Διαχείριση Έργων
 • Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)
 • Ύδρευση
 • Διαχείριση Συνδέσεων Αποχέτευσης
 • Διαχείριση κλήσεων Κ.Ο.Κ.
 • Δημοτική Αστυνομία
 • Διαχείριση Δημοτικού Φόρου (2%, 5%, Παρεπιδημούντων)
 • Άδειες καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
 • Εισφορά γης σε χρήμα
 • Δικαιώματα Βοσκής
 • Κοιμητήρια
 • Τέλη Πεζοδρομίου, Διαφήμισης, Λαϊκών Αγορών, κ.λ.π
 • Διαχείριση Μισθωμάτων
 • Διαχείριση Στόλου Οχημάτων

Οργανώστε αποτελεσματικά την διαχείριση, τους πόρους και τα έσοδα του ΟΤΑ σας με την εφαρμογή Genesis της SingularLogic

Λειτουργίες SingularLogic Genesis

Οικονομική Διαχείριση ΟΤΑ και Διαχείριση Ετήσιου Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η εφαρμογή SingularLogic Genesis Οικονομική διαχείριση ΟΤΑ είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις προδιαγραφές του Θεσμικού Πλαισίου σε ότι αφορά το Ενιαίο Οικονομικό Λογιστικό Σύστημα των ΟΤΑ

Η εφαρμογή αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά δομικά υποσυστήματα:

 • Λογιστική: Προϋπολογισμός, Διαχείριση Εξόδων & Εσόδων (απλογραφικό)
 • Γενική Λογιστική (διπλογραφικό)
 • Αναλυτική Λογιστική
 • Διαχείριση Παγίων
 • Διαχείριση Αποθήκης
 • Διαχείριση Αποθήκης

Διαχείριση Προμηθειών

Η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει σα στόχο την παρακολούθηση όλων των φάσεων της εκτέλεσης μίας προμήθειας. Αρχικά, συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία μίας προμήθειας (όροι, υλικά, προδιαγραφές υλικών, στοιχεία διακήρυξης, κριτήρια αξιολόγησης κ.λπ.). Στη συνέχεια, παράγει τα έγγραφα του διαγωνισμού. Συγκεντρώνει τις προσφορές, τις αξιολογεί (βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης) και προσδιορίζει τον τελικό ανάδοχο. Τέλος, παρακολουθεί την πορεία παραλαβής των υλικών και τη μετατροπή τους σε είδη ή πάγια. Για κάθε προμήθεια όλα τα σχετικά στοιχεία, έντυπα και παραστατικά πηγάζουν από ένα κεντρικό σημείο: την ενιαία καρτέλα της προμήθειας.

Διαχείριση Έργων

Η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει σα στόχο την παρακολούθηση όλων των φάσεων της εκτέλεσης ενός τεχνικού έργου. Αρχικά, συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία της ωρίμανσης ενός έργου (απαιτήσεις, μελέτες, απαλλοτριώσεις, εγκρίσεις κ.λπ.). Στη συνέχεια, παράγει τα έγγραφα της δημοπράτησης. Συγκεντρώνει τις προσφορές και παράγει τα έγγραφα της σύμβασης. Τέλος, παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης του έργου (ΑΠΕ, επιμετρήσεις, ελέγχους, προβλήματα κλπ.). Για κάθε έργο, όλα τα σχετικά στοιχεία, έντυπα και παραστατικά πηγάζουν από ένα κεντρικό σημείο: την ενιαία καρτέλα του έργου.

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

Οι μέχρι τώρα διαδικασίες υπολογισμού και είσπραξης ΤΑΠ στους Δήμους είναι αργές, όχι αποδοτικές και με μεγάλο ενδεχόμενο λάθους. Το αποτέλεσμα είναι να μην αποδίδεται σωστά στους δημότες η χρέωση ΤΑΠ και πολύ συχνά ο εκάστοτε Δήμος να στερείται ένα σημαντικό έσοδο ή να βρίσκεται υπόλογος για ακούσια λάθη

Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας υπολογισμού και απόδοσης ΤΑΠ μέσω της παρούσας εφαρμογής επιλύει τα μέχρι τώρα προβλήματα και περιορίζει σημαντικά τα περιθώρια λάθους

Η εφαρμογή Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) καλύπτει τις ανάγκες μηχανογράφησης των ΟΤΑ που έχουν ανάγκη από μία διαδικασία υπολογισμού και είσπραξης των τελών ακίνητης περιουσίας από τους ιδιοκτήτες ακινήτων, ηλεκτροδοτούμενων και μη

ο πρόγραμμα Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) έχει σκοπό να καλύψει τις ανάγκες μηχανογράφησης των ΟΤΑ ως προς τη διαδικασία υπολογισμού και απόδοσης ΤΑΠ για όλα τα ακίνητα που υπάγονται στον εκάστοτε Δήμο/Κοινότητα και επιπλέον του υπολογισμού και απόδοσης των ΔΤ και ΔΦ για όσα ακίνητα είναι ηλεκτροδοτούμενα

Η παραπάνω λειτουργία της εφαρμογής απαιτεί την έγκυρη, επίκαιρη και με πλήρη τρόπο καταγραφή των στοιχείων των ακινήτων, που ανήκουν στους πολίτες του εκάστοτε Δήμου

Ύδρευση

Στόχος της εφαρμογής είναι να καλύψει τις ανάγκες ενός ΟΤΑ για μηχανογράφηση της διαδικασίας υπολογισμού και γενικότερα της διαχείρισης του ανταποδοτικού τέλους Ύδρευσης που επιβάλλεται σε όσους χρησιμοποιούν τους υδάτινους πόρους του ΟΤΑ. Η εφαρμογή αφορά στους ΟΤΑ που δεν έχουν συστήσει Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)

Διαχείριση Συνδέσεων Αποχέτευσης

Το πρόγραμμα «Αποχέτευση» παρακολουθεί τη διαδικασία σύνδεσης των ακινήτων του Δήμου με το δίκτυο αποχέτευσης. Υπολογίζει τα τέλη που πρέπει να χρεωθεί κάθε ιδιοκτήτης κατά τη σύνδεση του ακινήτου του με το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου. Επίσης, παρακολουθεί τις εργολαβίες που αφορούν στην κατασκευή και συντήρηση των αγωγών αποχέτευσης

Διαχείριση κλήσεων Κ.Ο.Κ.

Η εφαρμογή κλήσεων τροχαίας αναπτύσσεται με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση και είσπραξη των κλήσεων τροχαίας που αφορούν στους Δήμους. Απαραίτητη είναι η καταχώρηση των κλήσεων από το Δήμο, καθώς και η επικοινωνία με το ΚΕ.Π.Υ.Ο. για τη συλλογή στοιχείων των ιδιοκτητών των οχημάτων. Τέλος, επιβεβλημένη είναι η επικοινωνία του προγράμματος με το πρόγραμμα της λογιστικής για την άμεση είσπραξη των χρεών

Δημοτική Αστυνομία

Βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι η διαχείριση εργασιών, καταγγελιών, η διαχείριση και τήρηση αρχείου ενεργειών, που έγιναν για κάθε εργασία, η τήρηση επιβολής προστίμων και ενημέρωση με αυτά της λογιστικής, η ενημέρωση των εργασιών από άλλες υπηρεσίες του Δήμου, η τήρηση αρχείου παραβάσεων και οι εκτυπώσεις (Εκθέσεων, πρωτόκολλα παραλαβής, λίστες κ.λπ.)

Διαχείριση Δημοτικού Φόρου (2%, 5%, Παρεπιδημούντων)

Η εφαρμογή Διαχείρισης Δημοτικού Φόρου διαχειρίζεται και παρακολουθεί τις δηλώσεις των επιχειρήσεων, που υπόκεινται σε δημοτικά τέλη. Διαχειρίζεται τα τέλη και τα πρόστιμα, που επιβάλλονται σε αυτές από τη στιγμή του υπολογισμού τους έως και την εξόφλησή τους από την απλογραφική λογιστική

Άδειες καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Η εφαρμογή αποσκοπεί στο να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των ΟΤΑ για μηχανογράφηση των διαδικασιών έκδοσης και παρακολούθησης των Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Εισφορά γης σε χρήμα

Η εφαρμογή «Εισφορά γης σε χρήμα» ασχολείται με τη διαχείριση καρτελών ιδιοκτητών–ιδιοκτησιών, περιοχών που έχουν ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως και που σύμφωνα με το άρθρο9 του Ν. 1337/83, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται να καταβάλουν εισφορά σε χρήμα στο Δήμο που ανήκει η περιοχή

Δικαιώματα Βοσκής

Η εφαρμογή προορίζεται για όλους τους ΟΤΑ, που έχουν έσοδα από τέλη βοσκής και αντιμετωπίζουν την ανάγκη οργάνωσης και διαχείρισης της όλης διαδικασίας προσδιορισμού των Συναλλασσομένων και υπολογισμού του τέλους βοσκής

Κοιμητήρια

Η εφαρμογή Κοιμητήρια καλύπτει τις ανάγκες μηχανογράφησης των ΟΤΑ, που έχουν ανάγκη μίας ορθής διαχείρισης και οργάνωσης των Κοιμητηρίων και μίας ορθής διαδικασίας υπολογισμού και είσπραξης των εσόδων από τους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές Θέσεων στα Κοιμητήρια

Τέλη Πεζοδρομίου, Διαφήμισης, Λαϊκών Αγορών, κ.α.

Στόχος της εφαρμογής είναι να καλύψει τις ανάγκες ενός ΟΤΑ για μηχανογράφηση της διαδικασίας υπολογισμού και γενικότερα της διαχείρισης των τελών Διαφήμισης, Λαϊκών Αγορών και Τραπεζοκαθισμάτων

Διαχείριση Μισθωμάτων

Το πρόγραμμα «Μισθώματα» παρακολουθεί τη διαδικασία Συμβολαίων / Χρεώσεων σχετικά με τη διαχείριση των Ακινήτων – Κινητών Μισθωμάτων του Δήμου. Ενημερώνει τη Λογιστικήμε τα ποσά και ενημερώνεται για την πορεία των εισπράξεων τους

Διαχείριση Στόλου Οχημάτων

Η εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των οχημάτων του οργανισμού και τηρεί μητρώα με τα στοιχεία του κάθε οχήματος, των οδηγών και των συνεργείων. Επίσης, διαχειρίζεται τις κινήσεις των οχημάτων, τις συντηρήσεις, τους ελέγχους ΚΤΕΟ, τις κάρτες καυσαερίων, τα συμβάντα και τις προμήθειες καυσίμων και ανταλλακτικών, ενώ παρέχει πληροφόρηση για το ιστορικό κάθε οχήματος, την κατανάλωση καθώς και το κόστος συντήρησής του. Τέλος, ενημερώνει και ειδοποιεί για μελλοντικούς τακτικούς ελέγχους, συντηρήσεις, ανανεώσεις ασφαλειών και τελών


OK
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Με τη χρήση της αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies. Περισσότερα