• Ώρες Λειτουργίας
 • Δευ - Παρ : 9:00 πμ έως 5:00 μμ

SingularLogic Genesis - Οικονομικό

SingularLogic Οικονομική Διαχείριση ΟΤΑ


Το Singularlogic Genesis ως Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των ΟΤΑ περιλαμβάνει ένα ενιαίο σύνολο Οικονομικών εφαρμογών, οι οποίες καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των Οργανισμών για την παρακολούθηση της Οικονομικής διαχείρισης και της Δημοτικής Περιουσίας

Η εφαρμογή SingularLogic Genesis Οικονομική διαχείριση ΟΤΑ είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις προδιαγραφές του Θεσμικού Πλαισίου σε ότι αφορά το Ενιαίο Οικονομικό Λογιστικό Σύστημα των ΟΤΑ

Η εφαρμογή αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά δομικά υποσυστήματα:

 • Λογιστική: Προϋπολογισμός, Διαχείριση Εξόδων & Εσόδων (απλογραφικό)
 • Γενική Λογιστική (διπλογραφικό)
 • Αναλυτική Λογιστική
 • Διαχείριση Παγίων
 • Διαχείριση Αποθήκης
 • Διαχείριση Έργων

Οργανώστε αποτελεσματικά την διαχείριση, τους πόρους και τα έσοδα του ΟΤΑ σας με την εφαρμογή Genesis της SingularLogic

Λειτουργίες SingularLogic Genesis

Οικονομική Διαχείριση ΟΤΑ και Διαχείριση Ετήσιου Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η εφαρμογή SingularLogic Genesis Οικονομική διαχείριση ΟΤΑ είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις προδιαγραφές του Θεσμικού Πλαισίου σε ότι αφορά το Ενιαίο Οικονομικό Λογιστικό Σύστημα των ΟΤΑ

Η εφαρμογή αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά δομικά υποσυστήματα:

 • Λογιστική: Προϋπολογισμός, Διαχείριση Εξόδων & Εσόδων (απλογραφικό)
 • Γενική Λογιστική (διπλογραφικό)
 • Αναλυτική Λογιστική
 • Διαχείριση Παγίων
 • Διαχείριση Αποθήκης
 • Διαχείριση Αποθήκης

Χαρακτηριστικά Εφαρμογής

Διαχείριση Προϋπολογισμού
 • Διαχείριση Λογιστικού Σχεδίου των ΟΤΑ με δυνατότητα σύνδεσης κωδικών με τη λογική των επιπέδων (πρωτοβάθμιος, δευτεροβάθμιος κ.λπ.).
 • Διατίθεται από την εφαρμογή, έτοιμο λογιστικό σχέδιο με δυνατότητα μεταφοράς του από έτος σε έτος
 • Διαχείριση κατάρτισης προϋπολογισμού για τα έσοδα και τα έξοδα
 • Έλεγχος ασυμφωνίας εσόδων και εξόδων (έλεγχος αποθεματικού ή ελλείμματος)
 • Δυνατότητα πολλαπλών αναμορφώσεων του προϋπολογισμού με αυτόματη μεταφορά των ποσών από το αποθεματικό
 • Παρακολούθηση οικονομικής πορείας των έργων

Διαχείριση Συναλλασσομένων

Όλοι οι συναλλασσόμενοι της οικονομικής και ταμειακής διαχείρισης αντιμετωπίζονται ενιαία. Στην εγγραφή υπάρχει διαδικασία χαρακτηρισμού του καθενός ως χρεώστη ή/και ως προμηθευτή ή/και ως υπαλλήλου κ.λπ. Έτσι αποφεύγεται η διπλή καταχώρηση κάποιου ελέγχοντας ταυτόχρονα τον αριθμό δελτίου ταυτότητας και τον αριθμό φορολογικού μητρώου

Λειτουργίες Εσόδων
 • On-line σύνδεση με υποσυστήματα εσόδων (Τ.Α.Π., ΚΟΚ, ύδρευση κ.λπ.) με συγκέντρωση όλων των χρεώσεων (βεβαιωμένων και οίκοθεν) στην οικονομική διαχείριση και αντιμετώπιση του χρεώστη ενιαία για την έκδοση δημοτικής ενημερότητας και καρτέλας χρεών
 • Δυνατότητα σύνταξης χρηματικών καταλόγων για κάθε είδος εσόδου συνολικά ή με δόσεις
 • Δυνατότητα έκδοσης βεβαιωτικών σημειωμάτων για τη διαχείριση των οίκοθεν εισπράξεων

Λειτουργίες Εξόδων
 • Διαχείριση αποφάσεων Δημάρχου, Δημαρχιακής επιτροπής, Δημοτικού συμβουλίου και σύνδεση των αποφάσεων με εντάλματα
 • Διαχείριση εκθέσεων αναλήψεως δαπάνης, με στάδιο έγκρισης και σύνδεση με εντάλματα
 • Διαχείριση παραστατικών δαπανών προμηθευτών, μισθοδοσίας και λοιπών δικαιούχων και σύνδεσή τους με τα εντάλματα πληρωμής
 • Διαχείριση χρηματικών ενταλμάτων με διαδικασία τυποποίησης, ώστε να είναι δυνατή η εύκολη και γρήγορη έκδοσή τους. Κάθε τύπος εντάλματος συνοδεύεται από την ομάδα κρατήσεων και την ομάδα δικαιολογητικών που τον αφορούν. Στις κρατήσεις γίνεται αυτόματος υπολογισμός των ποσών και στα δικαιολογητικά η σύνδεσή τους με έντυπα που εκτυπώνονται με επιλογή από το χρήστη. Η έκδοση ενταλμάτων ακολουθείται από αυστηρό ή προειδοποιητικό έλεγχο υπολοίπων προϋπολογισμού, ειδικών λογαριασμών και πηγών χρηματοδότησης

Λειτουργίες Ταμείου

Η διαχείριση βεβαιώσεων χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με την προέλευση του εσόδου. Έτσι, έχουμε τις βεβαιώσεις από εξωτερικές πηγές, τις βεβαιώσεις εσόδων παρελθόντων ετών (επαναβεβαιώσεις), τις βεβαιώσεις χρηματικών καταλόγων και τέλος τις βεβαιώσεις οίκοθεν εσόδων (βεβαιωτικά σημειώματα)

Δυνατότητα ταυτόχρονης βεβαίωσης και είσπραξης οίκοθεν εσόδων. Η διαδικασία υλοποιείται από τη διαχείριση των διπλοτύπων για τις περιπτώσεις που δεν έχει εισαχθεί στο σύστημα το αντίστοιχο βεβαιωτικό σημείωμα.

Η πληρωμή των ενταλμάτων γίνεται συνολικά ή με δυνατότητα μερικής εξόφλησης και αναλογικό υπολογισμό των κρατήσεων στο μερικό ποσό που εξοφλείται. Κατά τη εξόφληση, ο ταμίας έχει στη διάθεσή του το ένταλμα στο οποίο μπορεί να μεταβάλει τον ειδικό λογαριασμό και την κατάσταση των κρατήσεων ως προς τη απόδοσή τους (κρατήσεις αποδοτέες από τον ΟΤΑ ή όχι)

Διπλογραφική Λογιστική
 • Λειτουργίες Γενικής Λογιστικής
 • Λειτουργίες Αναλυτικής Λογιστικής
 • Διαχείριση Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων
Προμήθειες – Αποθήκη
 • Μητρώο Ειδών
 • Διαχείριση Αποθηκευτικών Χώρων
 • Βασικές κινήσεις αποθήκης (Αγορές, Εισαγωγές, Εξαγωγές, Ενδοδιακινήσεις κ.λπ.)
 • Εκτυπώσεις (βιβλίο αποθήκης κ.ά.)
Διαχείριση Έργων
 • Τήρηση καρτέλας έργου με δυνατότητα καταχώρησης και παρακολούθησης των στοιχείων του έργου
 • Οικονομική παρακολούθηση και σύνδεση με τη Λογιστική
 • Δυνατότητα αναζητήσεων βάσει οποιουδήποτε χαρακτηριστικού του έργου (π.χ. κατηγορία, πηγή χρηματοδότησης, ανάδοχος κ.λπ.) ή και οποιουδήποτε συνδυασμού χαρακτηριστικών
 • Δυνατότητα εκτυπώσεων βάσει οποιουδήποτε χαρακτηριστικού του έργου ή και οποιουδήποτε συνδυασμού χαρακτηριστικών
Λοιπά Χαρακτηριστικά
 • Λειτουργεί σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία
 • Έχει on–line επικοινωνία με την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου για αυτόματη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου
 • Έχει on–line επικοινωνία με όλες τις εφαρμογές διαχείρισης ειδικών εσόδων της SingularLogic από τις οποίες ενημερώνεται
 • Προσαρμόζεται εύκολα στις ιδιαιτερότητες κάθε ΟΤΑ, με έξυπνο σύστημα παραμετροποίησης και διευκολύνει την καταχώρηση με πίνακες παραμετρικών στοιχείων, οι οποίοι προσαρμόζονται από τον χρήστη.

OK
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Με τη χρήση της αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies. Περισσότερα