• Ώρες Λειτουργίας
 • Δευτέρα - Παρασκευή
 • 9:00 πμ - 5:00 μμ
Ήπειρος - Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e- business) II

Ήπειρος - Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e- business) II

ΝΕΑ


Μέχρι την Δευτέρα 09 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00 είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, ΜΟΔ ΑΕ, για την συμμετοχή επιχορήγησης / χρηματοδότησης (ενίσχυσης μέχρι 80%)  μέσω ΕΣΠΑ, για τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησής σας, που είτε εδρεύει είτε διατηρεί υποκατάστημα στην περιφέρεια της Ηπείρου.

Τώρα είναι η ευκαιρία να αναβαθμίσετε την εσωτερική οργάνωση της επιχείρησής σας, με την αξιοποίηση back offfice εφαρμογών.

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ έρχεται να καλύψει και να ενθαρρύνει έμπρακτα τις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε εφαρμογές απαραίτητες για την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία τους.

Οι λύσεις που προσφέρει και προτείνει η INFOSUPPORT έρχονται να καλύψουν τις ανάγκες αυτές.

Επισκεφτείτε τη σελίδα Λύσεις για να χρησιμοποιείσετε τον Οδηγό Λύσεων προκειμένου να βρείτε τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.

Εναλλακτικά, επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας ή τηλεφωνήστε απευθείας στο 210 88 97 700.

Οι προτεινόμενες λύσεις μας εναρμονίζονται με τα Ε(3): Εσωτερική Οργάνωση, με την αξιοποίηση ΤΠΕ και Ε(4): Διαχείριση Παραγωγής, με την αξιοποίηση ΤΠΕ που καλύπτονται από την σχετική επιχορήγηση που αναλύεται παρακάτω.

Δείτε το πλήρες κείμενο του προγράμματος:

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e- business) II ».

Η πρόσκληση αφορά :

Την  ενίσχυση των ΜΜΕ (Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων) για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών κρατήσεων, πληρωμών κ.α. έχοντας σαν στόχο την ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργία τους.

Σε ποιους απευθύνεται :

Αφορά υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις .

Περίοδος υποβολής : από 20/6/2019 έως 09/09/2019 (ώρα 15:00)

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e - business) II».

Είδος ενίσχυσης : Επιχορήγηση

Περιοχή εφαρμογής : Περιφέρεια Ηπείρου

Όροι και προϋποθέσεις :

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Να δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ που δεν αναφέρονται στο Παράρτημα XIV της παρούσας πρόσκλησης.
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμοί) και ατομικές επιχειρήσεις.
 • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙ: Ορισμός προβληματικών της παρούσας πρόσκλησης.
 • Να έχουν συσταθεί πριν τις 1.1.2018.

Τι χρηματοδοτείται: Οι επιλέξιμες δαπάνες, αφορούν επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, οι οποίες πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης και αναλύονται στις κάτωθι κατηγορίες:

 • Ε(1): Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Ε(2): Ηλεκτρονικές Κρατήσεις
 • Ε(3): Εσωτερική Οργάνωση, με την αξιοποίηση ΤΠΕ
 • Ε(4): Διαχείριση Παραγωγής, με την αξιοποίηση ΤΠΕ
 • Ε(5): Ψηφιακή Προβολή –Διαφήμιση- Διαχείριση

Κάθε δικαιούχος θα πρέπει υποχρεωτικά να υλοποιήσει την Ε(5) και τουλάχιστον μία από τις επιλέξιμες ενέργειες Ε(1) ή Ε(2).

Προϋπολογισμός :

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 2.300.000,00€.

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που δύναται να επιδοτηθεί (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 5.000€ και με ανώτατο όριο το ποσό των 15.000,00€, με ένταση ενίσχυσης μέχρι 80% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Διάρκεια των έργων :

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση αποστέλλοντας το ερώτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoipiros@mou.gr ή στο HelpDesk της Υπηρεσίας.

OK
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Με τη χρήση της αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies. Περισσότερα