• Ώρες Λειτουργίας
 • Δευτέρα - Παρασκευή
 • 9:00 πμ - 5:00 μμ
Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ & Αναβάθμιση ΦΤΜ με Voucher

Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ & Αναβάθμιση ΦΤΜ με Voucher

ΝΕΑ


Αναβάθμιση ή αντικατάσταση ταμειακών μηχανών και διασύνδεσης με POS με την χρήση Voucher “Digital SME”- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΙΙ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατόπιν διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπληρώνουν το κανονιστικό πλαίσιο για την πλήρη διασύνδεση POS και των Ταμειακών Συστημάτων των επιχειρήσεων με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, εντάσσοντας σε αυτό τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες έκδοσης παραστατικών μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης και τα POS που λειτουργούν μέσω λογισμικού (softPOS).

Οι Φάσεις διασύνδεσης ορίζονται ώς:

1 Μητρώο Μέσων Πληρωμών

2 Υποβολή Δηλώσεων Συμμόρφωσης Παρόχων

3 Αναβάθμιση POS

4 Διασύνδεση POS - Ταμειακών Συστημάτων

Αυτή την στιγμή βρισκόμαστε στο 4ο στάδιο όπου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως και 31/3/2024

4.1)Τα βήματα διασύνδεσής που πρέπει να ακολουθήσετε:

1.Προβολή στοιχείων POS

Τα στοιχεία των POS που έχουν υποβληθεί από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) και τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), είναι διαθέσιμα στις επιχειρήσεις στην ψηφιακή πύλη myAADE

 2.Υποβολή δήλωσης διαφωνίας

Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν POS υποβάλλουν Δήλωση Μέσων Πληρωμών, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που διαφωνούν με τα στοιχεία που εμφανίζονται στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών

3.Αναβάθμιση POS

Η αναβάθμιση των ενεργών POS πραγματοποίειται απομακρυσμένα με ευθύνη των Παρόχων Μέσων Πληρωμών (NSPs)

 4.Ειδοποίηση αναβάθμισης

 Oι επιχειρήσεις λαμβάνουν ειδοποίηση με αποστολή email για την αναβάθμιση των POS που διαθέτουν

 5.Διασύνδεση POS - Ταμειακού Συστήματος

 Εντός 30 ημερών από την ειδοποίηση και το αργότερο έως τις 31/3/2024, ο τεχνικός ΦΗΜ διασυνδέει επιτόπια το POS με την Ταμειακή μηχανή και ολοκληρώνει τη διαδικασία

4.2) Ποιες είναι οι επιλογές;

4.2.1)Μπορείτε να επιλέξετε την έκδοση των παραστατικών σας είτε μέσω των διαθέσιμων πιστοποιημένων ταμειακών μηχανών (ΦΗΜ-OCR), είτε μέσω άυλων ταμειακών μηχανων (VCR).

4.2.2)Οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) και οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) διαθέτουν μοντέλα POS, για τα οποία έχουν υποβάλει Δήλωση Συμμόρφωσης για την διασύνδεση με τα Ταμειακά Συστήματα.

4.2.3)Τέλος, οι διαθέσιμες All in One λύσεις, έχουν την δυνατότητα να λειτουργούν ως POS και ως Ταμειακό Σύστημα και είναι συμβατές με τις απαιτήσεις της διασύνδεσης POS - Ταμειακών Συστημάτων

4.3) Δικαιούστε Χρηματοδότηση;

Μέσω του προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων επιχειρήσεων» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΙΙ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» μπορείτε να κάνετε χρήση της, απο 90% έως και 100% επιδότηση.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα,  και για τις  οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων  οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2023.
 • Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Για να λάβετε δωρεάν χρηματοδότηση θα χρειαστεί να υποβάλετέ αίτηση στο πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων επιχειρήσεων» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΙΙ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» έως και τις 19.03.2024 (για να κάνετε την αίτηση πατήστε εδώ)

Οι κατηγορίες του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΙΙ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» είναι:

 • Κατηγορία 1: Προμήθεια νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου EFT/POS
 • Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου / διακίνηση παραστατικών εν κινήσει
 • Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης & λογισμικών τιμολόγησης
 • Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS
 • Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ, εκτός των επιχειρήσεων εστίασης
 • Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ) επιχειρήσεων εστίασης

Για να κάνετε χρήση του voucher για αναβάθμιση ταμειακών μηχανών και διασύνδεσης με POS θα κάνετε χρήση των κατηγοριών του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΙΙ:

 • Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS
 • Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ, εκτός των επιχειρήσεων εστίασης
 • Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ) επιχειρήσεων εστίασης

Αναλυτικά το πόσο επιδότησης και οι λύσεις που προτείνονται από την EPSILON NET:

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

Κάνοντας χρήση της ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 4 του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΙΙ δικαιούστε:

Αναβάθμιση ΦΤΜ,ΑΔΗΜΕ, για διασύνδεση με POS

Χρηματοδοτεί την αναβάθμιση των υφισταμένων ΦΗΜ με νέο f/w και την δαπάνη διασύνδεσης τους με POS

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

Αναβάθμιση ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με POS

Δαπάνη τεχνικού με επιτόπια επίσκεψη για αναβάθμιση f/w των ΦΗΜ (πλην ΕΑΦΔΣΣ) των επιχειρήσεων ώστε να υιοθετήσει πρωτόκολλο επικοινωνίας με ΕFT/POS καθώς και άλλες λειτουργίες με κύρια την δυνατότητα επόμενων απομακρυσμένων αναβαθμίσεων. Στη δαπάνη περιλαμβάνεται και η ενσύρματη/ ασύρματη διασύνδεση με το POS

Έως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΦΗΜ

Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη

Ένταση ενίσχυσης

 

Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ * €112,50

Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ (πλην ΕΑΦΔΣΣ) * €125

90%

 

 • Καταλυτική ημερομηνία αίτησης για το voucher: 19/3/2024
 • Χρήση voucher έως 30/6/2024

11 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΦΗΜ ΠΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ:

 • CARAT LEADER, CARAT PERFECT
 • QUORION QMP52, QUORION QMP54
 • AQ SMART, PERFECT M, PERFECT NEO
 • ASSO, NEON PLUS, DPS 710+, SMART S

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5

Κάνοντας χρήση της ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 5 του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΙΙ δικαιούστε:

Αντικατάσταση των ΕΑΦΔΣΣ, εκτός επιχειρήσεων εστίασης

Χρηματοδοτεί την αντικατάσταση των ΕΑΦΔΣΣ στη Λιανική με

ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ & ΦΗΜΑΣ νέων προδιαγραφών

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ, εκτός των επιχειρήσεων εστίασης

Δαπάνη αγοράς νέου ταμειακού συστήματος (ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ και ΦΗΜΑΣ) που πληροί τις νέες τεχνικές προδιαγραφές της A.1173/30.12.2022, για αντικατάσταση των ΕΑΦΔΣΣ

Έως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ

Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη

Ένταση ενίσχυσης

 

Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ επιχειρήσεων εκτός εστίασης προς αντικατάσταση * €380,00

Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ επιχειρήσεων εκτός εστίασης προς αντικατάσταση * €380,00

100%

 • Καταλυτική ημερομηνία αίτησης για το voucher: 19/3/2024
 • Χρήση voucher έως 30/6/2024


 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6

Κάνοντας χρήση της ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 6 του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΙΙ δικαιούστε:

Αντικατάσταση ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ) επιχειρήσεων εστίασης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

Αντικατάσταση ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ) επιχειρήσεων εστίασης

Δαπάνη αγοράς ΦΗΜ εστιατορίου (ΦΤΜ εστιατορίου, ΑΔΗΜΕ εστιατορίου, ΦΗΜΑΣ εστιατορίου) που πληρούν τις νέες τεχνικές προδιαγραφές της A.1173/30.12.2022, για αντικατάσταση ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ, ΕΑΦΔΣΣ που δεν τις πληρούν

Έως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ και ΕΑΦΔΣΣ

Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη

Ένταση ενίσχυσης

 

Αριθμός δηλωμένων ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ και ΕΑΦΔΣΣ επιχειρήσεων εστίασης προς αντικατάσταση €380,00

Αριθμός δηλωμένων ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ και ΕΑΦΔΣΣ επιχειρήσεων εστίασης προς αντικατάσταση €380,00

100%

 • Καταλυτική ημερομηνία αίτησης για το voucher: 19/3/2024
 • Χρήση voucher έως 30/6/2024

All in One λύσεις

Τέλος, μπορείτε να επιλέξετε τις διαθέσιμες All in One λύσεις που έχουν την δυνατότητα να λειτουργούν ως POS και ως Ταμειακό Σύστημα και είναι συμβατές με τις απαιτήσεις της διασύνδεσης POS - Ταμειακών Συστημάτων

Εν κατακλείδι συμφώνα με τις πρόσφατες νομοθετικές διατάξεις όλες οι επιχειρήσεις λιανικής, εστίασης και υπηρεσιών υποχρεούνται έως και 30/3/2024 να έχουν αναβαθμίσει ή αντικαταστήσει την ταμιακή μηχανή τους/POS και να έχει πραγματοποιηθεί η διασύνδεση του με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Για να κάνετε χρήση δωρεάν αναβάθμισης με κρατική επιδότηση θα χρειαστεί να κάνετε αίτηση στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΙΙ «Ψηφιακή αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων » έως και 19/3/2024

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κάνετε χρήση των λύσεων της EPSILON NET.

    

OK
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Με τη χρήση της αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies. Περισσότερα