ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΟΡΟΣΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δικαιούχοι Κατηγορίας 1

Αιτήσεις Χρηματοδότησης ειδικά για δικαιούχους που εμπίπτουν στην κατηγορία ένα (1), μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022.

Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους της κατηγορίας ένα (1), μπορεί να γίνεται έως την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022.

Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023.

Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων ορίζεται η Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023.


Δικαιούχοι Κατηγορίας 2, 3 και 4

Αιτήσεις Χρηματοδότησης ειδικά για δικαιούχους που εμπίπτουν στις κατηγορίες δύο (2), τρία (3) και τέσσερα (4), μπορούν να υποβάλλονται έως την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022.

Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους των κατηγοριών δύο (2), τρία (3) και τέσσερα (4), μπορεί να γίνεται έως την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023.

Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Τετάρτη 31 Μαΐου 2023.

Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων ορίζεται η Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος (συνολική Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 180.000.000,00 ευρώ. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της Δράσης: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και κατανέμεται στις επιμέρους Κατηγορίες επιχειρήσεων ως εξής:

01
Κατηγορία 1

90.000.000,00 €

02
Κατηγορία 2

40.000.000,00 €

03
Κατηγορία 3

30.000.000,00 €

04
Κατηγορία 4

20.000.000,00 €

Shape

ΎΨΟΣ & ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers), βάσει του μεγέθους της επιχείρησης -σε όρους απασχόλησης- και ειδικότερα ανά Κατηγορία Επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

Μέγεθος Επιχείρησης μέχρι 5 ΕΜΕ

Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)
€900,00

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη
€1.000,00

Ένταση ενίσχυσης
90%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

Μέγεθος Επιχ/σης από 5 έως 10 ΕΜΕ

Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)
€1.800,00

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη
€2.000,00

Ένταση ενίσχυσης
90%
Shape

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

Μέγεθος Επιχ/σης από 10 έως 18 ΕΜΕ

Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)
€3.600,00

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη
€4.000,00

Ένταση ενίσχυσης
90%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

Μέγεθος Επιχ/σης από 18 έως 25 ΕΜΕ

Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)
€5.400,00

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη
€6.000,00

Ένταση ενίσχυσης
90%
Shape

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

Μέγεθος Επιχ/σης από 25 έως 32 ΕΜΕ

Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)
€9.000,00

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη
€10.000,00

Ένταση ενίσχυσης
90%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

Μέγεθος Επιχ/σης από 32 έως 40 ΕΜΕ

Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)
€10.800,00

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη
€12.000,00

Ένταση ενίσχυσης
90%
Shape

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

Μέγεθος Επιχ/σης από 40 έως 50 ΕΜΕ

Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)
€13.500,00

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη
€15.000,00

Ένταση ενίσχυσης
90%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

Μέγεθος Επιχ/σης από 50 έως 250 ΕΜΕ

Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)
€18.000,00

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη
€20.000,00

Ένταση ενίσχυσης
90%

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕς & ΔΑΠΑΝΕΣ

Στα πλαίσια του Προγράμματος, επιλέξιμη προς επιδότηση είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, μέσω συστήματος επιταγών (vouchers).

Κάθε δικαιούχος της Κατηγορίας 1 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας και μόνο επιδοτούμενης λύσης (σύνθεσης προϊόντων/υπηρεσιών).

Κάθε δικαιούχος των Κατηγοριών 2,3 ή 4 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή και παραπάνω επιδοτούμενων λύσεων.

Η προμήθεια των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, πραγματοποιείται μέσω των εγκεκριμένων, στο πλαίσιο του Προγράμματος, Προμηθευτών.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Η αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο της επιχείρησης που κατέχει νομίμως τους κωδικούς (username & password) πρόσβασης της επιχείρησης στις φορολογικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (πληροφοριακό σύστημα taxisnet).


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Για την επιλογή των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων πραγματοποιείται έλεγχος τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα (επιβεβαίωση επιλεξιμότητας) και συγκριτική αξιολόγηση των επιλέξιμων προτάσεων, επί τη βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης. Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Προγράμματος. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών εκδίδεται η απόφαση ένταξης με την τελική κατάταξη και ορισμό των αιτήσεων που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα. Με την έκδοση της απόφασης, οι δικαιούχοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας.


ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

Η διαδικασία αγοράς επιδοτούμενων λύσεων συνοπτικά ακολουθούν τα εξής βήματα:

    1. Λήψη επιταγής (voucher)
    2. Επιλογή προϊόντων/υπηρεσιών και προμηθευτών
    3. Παραγγελία προϊόντων/υπηρεσιών – Δέσμευση vouchers
    4. Εξόφληση προϊόντων/υπηρεσιών – Εξαργύρωση vouchers