Δικαιουχοι του Προγραμματος

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
01
Ελληνικό Α.Φ.Μ.

Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.

02
Ενεργή εταιρεία

Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.

03
Έτος ίδρυσης

Έχουν ιδρυθεί / συσταθεί πριν την 01.01.2022.

04
Νομική οντότητα

Είναι ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συν/κή Επιχ., Συνεταιρισμός) & τηρούν απλογραφικά/διπλογραφικά βιβλία.