ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΟΡΟΣΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δικαιούχοι Κατηγορίας 1, 2 & 3

Αιτήσεις Χρηματοδότησης ειδικά για τις Κατηγορίες Ενεργειών ένα (1), δύο (2) και τρία (3), μπορούν να υποβάλλονται από δυνητικούς δικαιούχους, έως και την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022.

Πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών που εντάσσονται στις Κατηγορίες Ενεργειών ένα (1), δύο (2) και τρία (3), με χρήση των vouchers που θα εκδοθούν προς όφελος των εγκεκριμένων δικαιούχων, μπορεί να γίνεται έως την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022.

Πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών που εντάσσονται στις Κατηγορίες Ενεργειών ένα (1), δύο (2) και τρία (3), με χρήση των vouchers που θα εκδοθούν προς όφελος των εγκεκριμένων δικαιούχων, μπορεί να γίνεται έως την ορίζεται η Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023.

Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ενεργειών ορίζεται η Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023.


Δικαιούχοι Κατηγορίας 4

Αιτήσεις Χρηματοδότησης ειδικά για την Κατηγορία Ενέργειας τέσσερα (4), μπορούν να υποβάλλονται από δυνητικούς δικαιούχους, έως την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.

Πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών που εντάσσονται στην Κατηγορία Ενέργειας τέσσερα (4), με χρήση των vouchers που θα εκδοθούν προς όφελος των εγκεκριμένων δικαιούχων, μπορεί να γίνεται έως την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023.

Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ενεργειών ορίζεται η Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023.Δικαιούχοι Κατηγορίας 5 & 6

Αιτήσεις Χρηματοδότησης ειδικά για τις Κατηγορίες Ενεργειών πέντε (5) και έξι (6), μπορούν να υποβάλλονται από δυνητικούς δικαιούχους, έως και την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023.

Πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών που εντάσσονται στις Κατηγορίες Ενεργειών πέντε (5) και έξι (6), με χρήση των vouchers που θα εκδοθούν προς όφελος των εγκεκριμένων δικαιούχων, μπορεί να γίνεται έως την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023.

Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2023.

Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ενεργειών ορίζεται η Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος (συνολική Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 162.440.000,00 ευρώ. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της Δράσης: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και κατανέμεται στις επιμέρους Κατηγορίες επιχειρήσεων ως εξής:

01
Κατηγορία 1

15.000.000,00 €

02
Κατηγορία 2

20.000.000,00 €

03
Κατηγορία 3

33.210.000,00 €

04
Κατηγορία 4

37.000.000,00 €

05
Κατηγορία 5

45.500.000,00 €

06
Κατηγορία 6

11.730.000,00 €

Shape

ΎΨΟΣ & ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers) ανά 6 επιμέρους κατηγορίες :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1


Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)
€150,00

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη
€150,00

Ένταση ενίσχυσης
100%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2


Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)
Αριθμός Οχημάτων * €1.125,00

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη
Αριθμός Οχημάτων * €1.250,00

Ένταση ενίσχυσης
90%
Shape

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3


Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)
€300,00

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη
€300,00

Ένταση ενίσχυσης
100%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4


Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)
Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ * €112,50

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη
Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ * €125,00

Ένταση ενίσχυσης
90%
Shape

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5


Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)
Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση * €350,00

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη
Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση * €350,00

Ένταση ενίσχυσης
100%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6


Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)
Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς αντικατάσταση * €150,00

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη
Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς αντικατάσταση * €150,00

Ένταση ενίσχυσης
100%

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμη προς επιδότηση είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω συστήματος επιταγών (vouchers). Κάθε δικαιούχος:

1. δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή περισσοτέρων λύσεων (σύνθεσης προϊόντων/υπηρεσιών). Κάθε επιδοτούμενη λύση τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από την εξαργύρωση επιταγής του Προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση),

2. μπορεί να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για αγορά λύσεων σε μία ή παραπάνω Κατηγορίες Ενεργειών, εφόσον πληροί τα γενικά και ειδικά (ανά κατηγορία) κριτήρια επιλεξιμότητας.

Η προμήθεια των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, πραγματοποιείται μέσω των εγκεκριμένων, στο πλαίσιο του Προγράμματος, Προμηθευτών.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Η αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο της επιχείρησης που κατέχει νομίμως τους κωδικούς (username & password) πρόσβασης της επιχείρησης στις φορολογικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (πληροφοριακό σύστημα taxisnet).


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Για την επιλογή των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων πραγματοποιείται έλεγχος τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα (επιβεβαίωση επιλεξιμότητας) και συγκριτική αξιολόγηση των επιλέξιμων προτάσεων, επί τη βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης. Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Προγράμματος. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών εκδίδεται η απόφαση ένταξης με την τελική κατάταξη και ορισμό των αιτήσεων που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα. Με την έκδοση της απόφασης, οι δικαιούχοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας.


ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

Η διαδικασία αγοράς επιδοτούμενων λύσεων συνοπτικά ακολουθούν τα εξής βήματα:

    1. Λήψη επιταγής (voucher)
    2. Επιλογή προϊόντων/υπηρεσιών και προμηθευτών
    3. Παραγγελία προϊόντων/υπηρεσιών – Δέσμευση vouchers
    4. Εξόφληση προϊόντων/υπηρεσιών – Εξαργύρωση vouchers