Δικαιουχοι του Προγραμματος

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος εντάσσονται στις ακόλουθες διακριτές κατηγορίες και υποκατηγορίες με κριτήριο την απασχόληση (εξαρτημένη εργασία):
01
Κατηγορία 1

0,01 έως 10 ΕΜΕ


Υποκατηγορίες

1.Α: 0,01 έως 5 ΕΜΕ

1.Β: 5 έως 10 ΕΜΕ


όπου μ οι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (*) της επιχείρησης
02
Κατηγορία 2

0 έως 25 ΕΜΕ


Υποκατηγορίες

2.Α: 10 έως 18 ΕΜΕ

2.Β: 18 έως 25 ΕΜΕ


όπου μ οι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (*) της επιχείρησης
03
Κατηγορία 3

25 έως 40 ΕΜΕ


Υποκατηγορίες

3.Α: 25 έως 32 ΕΜΕ

3.Β: 32 έως 40 ΕΜΕ


όπου μ οι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (*) της επιχείρησης
04
Κατηγορία 4

40 έως 250 ΕΜΕ


Υποκατηγορίες

4.Α: 40 έως 50 ΕΜΕ

4.Β: 50 έως 250 ΕΜΕ


όπου μ οι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (*) της επιχείρησης
(*) Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ: Μονάδα Μέτρησης της Απασχόλησης σε μία επιχείρηση η οποία ισοδυναμεί με έναν (1) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης σε ετήσια βάση.
Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης κάθε κατηγορίας υποβάλλονται, κατατάσσονται και εγκρίνονται χωριστά, αντλώντας χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Κάθε υποκατηγορία επιχειρήσεων μπορεί να λάβει επιταγές (vouchers) διαφορετικής ονομαστικής αξίας, από 900€ έως 18.000€